ZİRAAT FAKÜLTESİ

Zootekni Bölümü

Bölümün Tarihçesi                                                                       

Zootekni Bölümü, 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Ordu Ziraat Fakültesin'de kurulmuş olup, 2006 yılından beri Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde akademik varlığını sürdürmektedir. 2012-2013 öğretim yılının bahar yarıyılında; Hayvan Yetiştirme ve Islahı Bilim dalında 4, Biyometri Bilim Dalında 2 ve Yemler ve Hayvan Besleme Bilim Dalında 2 olmak üzere toplam olarak 8 yüksek lisans öğrencisi alarak lisans üstü eğitimi vermeye başlamıştır. 

 

Bölümün Misyonu, Vizyonu, Hedefleri

Zootekni Bölümünün misyonu, ekonomik öneme sahip çiftlik hayvanlarının, günümüz modern teknoloji ve altyapı avantajlarını bünyesinde barındırmak suretiyle geniş anlamda yetiştirilmesi, beslenmesi ve genetik yapı olarak incelenmesi yoluyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu hayvansal ürünlerin tedarik edilmesi için bu alanda gerekli bilgi ve deneyime sahip Ziraat Mühendisi ünvanına sahip "Zooteknist"ler yetiştirmektir. Zooteknistler, eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak mümkün olduğunca en az girdi ile en yüksek verimi almayı hedefleyen kişilerdir.

Zootekni Bölümü; büyükbaş (sığır, manda ve at), küçükbaş (koyun, keçi), kanatlı (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu) ve diğer ekonomik öneme sahip hayvanların (arı, ipekböceği) yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahının yanısıra yemler ve alternatif yem kaynakları, organik hayvancılık, hayvancılıkta biyoteknoloji, bilgisayar kullanımı, organizasyon, deneme  planlama, proje-fizibilite  ve istatistik uygulamalar gibi çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. İnsanların sürekli olarak hayvansal besin maddelerine (et, süt, yumurta vb.) ihtiyaç duyacak olmaları diğer branşlardan farklı olarak ZOOTEKNİ bölümünün çalışma alanının varlığını sürekli kılmaktadır. 

Zootekni Bölümü, hayvancılık alanında hizmet verecek Ziraat mühendisleri yetiştirmenin yanında bilim insanı yetiştirerek, ARGE faaliyetleri planlayarak ve yürüterek hayvancılık bilimine bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde katkı yapmaktır. Bu bağlamda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermekte, yürüttüğü araştırmalarla çiftçiye özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi desteği sağlamaktadır

 

Bölümün Eğitim ve Öğretimi

Zootekni Bölümü; hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik, yemler ve hayvan besleme olmak üzere 3 "Anabilim Dalı"na sahiptir. Bu anabilim dalları kapsamında lisans ve lisansüstü derslerini yürüten Zootekni Bölümü, daha verimli hayvanlar ve daha kaliteli hayvansal ürünler üretme ilkesinden yola çıkarak genel ve özel zootekni konularında lisans ve lisansüstü öğretimi vermektedir. 

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı: Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı bilim dallarından oluşmaktadır. Her üç bilim dalında gerek ülke gerekse bölge hayvancılığının sorunlarına çözüm bulmaya yönelik araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bilim dalında, süt sığırcılığının değişik alanlarına yönelik araştırma ve çalışmalar öne çıkarken, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde damızlık koyun-keçi üretimi son yıllarda önemli hale gelmiştir. Çünkü sahada damızlıkçı işletme sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. Kasaplık kuzu üretimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Keçi yetiştiriciliğinde özel yetiştiricilerle protokoller imzalanarak damızlıkçı işletme modeli üretim tarzı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bilim dalında ise et ve yumurta kalite özellikleri yanı sıra kanatlılarda fizyolojik çalışmalar öne çıkmaktadır.

Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı: Bu Anabilim Dalı, Biyometri ve Genetik adında iki bilim dalından oluşmaktadır. Biyometri, her alanda yürütülecek olan denemeleri planlayan, farklı amaçlarla elde edilen verilerin istatistik yöntemler kullanarak analizini yapan, sonuçlarını yorumlayan ve özellikle tarıma yeni istatistik yaklaşımlar getirmeye çalışan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı öğretim üyeleri farklı bölüm öğrencilerine “Temel İstatistik” ile “Araştırma ve Deneme Metotları” derslerini vererek eğitime katkı sağlamaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora çalışmaları başta olmak üzere araştırma verilerinin değerlendirilmesinde danışmanlık hizmeti de vermektedir. Genetik bilim dalında lisans ve lisansüstü düzeyde genetiğin temel esasları ve biyoteknolojik uygulamalar konularında farklı bölümlere dersler verilmektedir. Yeni oluşturulmaya çalışılan genetik laboratuvarında çeşitli genetik analizler yapılabilmektedir. 

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı: Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı; yemler ile hayvan besleme (geviş getirenler, tek mideliler) olmak üzere iki bilim dalından oluşmaktadır. Yemler bilim dalında yemlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra yem mikrobiyolojisi alanında da çalışmalar yapılmaktadır. Bölümüz hayvancılık tesislerindeki hayvanlarda yapılan sindirim denemelerinin yanı sıra laboratuvar koşullarında kaba ve yoğun yemlerin sindirim dereceleri de saptanabilmektedir. Hayvan Besleme bilim dalında ise geviş getiren (sığır, koyun, keçi, manda vb) ve tek mideli (kanatlı hayvanlar vb) hayvanların beslenmelerine ait temel özellikler ve esaslar ele alınmaktadır. Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı’nda bulunan Kimyasal Analiz Laboratuvarı üniversitedeki araştırmalara ve gerekli olduğunda dışarıya hizmet verecek niteliktedir. Anabilim Dalı’nda hayvancılığın besleme ile ilgili sorunlarına çözüm bulmaya yönelik araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir. 

 

Bölüm Mezunlarının İş olanakları

Ziraat Fakültesinin Zootekni Bölümünden mezun olan bir Ziraat Mühendisi çok fazla sayıda iş imkanına sahiptir. Örneğin;

Kamu Sektöründe;

  • Akademisyen olabilir (Üniversite veya Araştırma Enstitülerinde),

  • Bankalarda çalışabilir (Özellikle Ziraat Bankası'nda),

  • Tarım Hayvan ve Ormancılık Bakanlığın'nda veya bağlı kuruluşlarında çalışabilir,

  • Çevre ve Orman Müdürlüklerinde çalışabilir  (Yaban hayvanları koruma ve kontrol),

  • Herhangi bir devlet memurluğu kazanabilir (4 yıllık lisans mezuniyeti isteyen),

 Özel Sektörde; 

  • İlaç firmalarında (İnsan sağlığı veya Hayvan sağlığı),

  • Tarım Kooparatiflerinde mühendis olarak çalışabilir,

  • Ziraat Mühendisliği Odalarında çalışabilir,

  • Gıda sektöründe sorumlu mühendis olarak çalışabilir (Yemekhane, Pastaneler, vb),

  • Özel laboratuvarlarda çalışabilir,

  • Yem fabrikalarında çalışabilir,

  • Yem katkı maddesi üreten firmalarda iş bulabilir,

  • Devlet desteği ile kendi işletmesini kurar ve kendi iş imkanını yaratabilir.

 

Başkanın Mesajı

Amacımız, hayvancılığın tüm dallarında bilim ve teknolojiye ait yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin üst düzeyde olduğu bir bölüm olmak ve bilim, teknoloji ve mesleki bilgilerle donatılmış, etik kuralları edinmiş, dürüst, çevreye duyarlı, girişimci ve mezun olduğunda dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde öğrenciler yetiştirebilmektir.      

 

 

Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Sezai ALKAN 6382-6380 Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sinan BAŞ    

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM TANITIM PDF İÇİN TIKLAYINIZ


Ekleme tarihi: 28-11-2018 10:50:05 Güncellenme tarihi: 26-02-2019 12:35:25